Főoldal Kórházunkról Bemutatkozik a Kórház
Főoldal Kórházunkról Bemutatkozik a Kórház
Bemutatkozik a Kórház

A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház működésének elvei

 1. A Kórház önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény.
 2. A Kórház szakmai működését, működési területét és ellátási kötelezettségét a Nemzeti Népegészségügyi Központ működési engedély határozza meg.
 3. A Kórház, mint az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szerződött egészségügyi szolgáltató feladatmutatóit, az ágy- és óraszámokat a mindenkori NEAK-szerződés határozza meg.
 4. A Kórház a szakmai szabályoknak, a jogszabályoknak, a fenntartó rendelkezéseinek, az Alapító Okiratnak, valamint a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően működik.
 5. A Kórház szakmai tevékenysége ellátását illetően önálló, a működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez más egészségügyi szolgáltató közreműködését is igénybe veheti.
 6. A Kórház működését törvények, kormány- és miniszteri rendeletek, nemzeti szabványok és más előírások szabályozzák.

A Kórház fenntartója:

A Kórház fenntartójának megnevezése: Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok u. 3.

 

A Kórház szervezeti felépítése

Az intézmény összesített szervezeti felépítése

 

A Kórház működését szabályozó legfontosabb jogszabályok

Törvények

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 

Kormányrendeletek

 

Miniszteri rendeletek

  • 1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmánya
  • 1989. évi VII. tv. a sztrájkról
  • 1991. évi XI. tv. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
  • 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről
  • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
  • 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
  • 1992. LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1992. évi LXXIX. tv. a magzati élet védelméről
  • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5_1993. (XII. 26.) MüM rendelete
  • 1994. évi XXVIII. tv. a Magyar Orvosi Kamaráról
  • 1994. évi LIV. tv. a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól
  • 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
  • 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
  • 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
  • 1996. évi LXVI. tv. az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról
  • 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  • 1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel
  • 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel
  • 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
  • 1998. évi XXV. tv. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
  • 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
  • 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
  • 2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről
  • 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
  • 2000. évi CXVI. tv. az egészségügyi közvetítői eljárásról
  • 2001. évi XXXIV. tv. az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
  • 2003. évi LXXXIII. tv. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
  • 2003. évi LXXXIV. tv. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
  • 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  • 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
  • 28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a közgyógyellátási igazolványról
  • 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
  • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
  • 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
  • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
  • 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
  • 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól
  • 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
  • 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról
  • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól
  • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
  • 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről.
  • 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
  • 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
  • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
  • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
  • 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
  • 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről
  • 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról
  • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
  • 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
  • 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról
  • 27/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásának szabályairól
  • 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
  • 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról
  • 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról
  • 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről
  • 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
  • 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
  • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
  • 58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról
  • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
  • 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről
  • 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet az intézeti gyógyszerellátásról
  • 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról
  • 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
  • 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól
  • 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
  • 3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról
  • 1/2003. (I. 21.) EszCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
  • 8/2003. (III. 13.) EszCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
  • 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
  • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
  • 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet a kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról
  • 1/2004. (I. 5.) EszCsM rendelet a betegjogi, az ellátott jogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
  • 20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról
  • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről.
  • 44/2004. (IV. 28. EszCsM rendelet
  • 87/2004. (X. 4.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól.
  • 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
 

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: itt.

.